مردانگی و درک آن توسط زنان جامعه امروز

شاید امروز یکی از بزرگترین مواردی که مردهای جامعه ما بابت مردانگی باهاش مواجه هستند عدم درک شدن از طرف زنان باشه.

متن زیر رو اول باهم بخونیم بعد به صحبت درباره این موضوع می‌پردازیم

مذکر به دنیا می آیی
اما شانه هایت باید مرد بودن را تاب بیاورد.
نگاهت به زندگی ساده است
با این حال باید یک‌ زن را کشف کنی.
قدرتمندی اما خارج از آغوش یک زن بیقراری.

ادامه…